Програмиране на C/С++

Курсът се състои от две части – първа и втора

Програмиране на С++ – Part 1

Първата му част е предназначена за потребители без предварителни знания за езика и без опит в програмирането. Последователно се въвеждат езиковите конструкции, използвани в езика за програмиране. Всяка езикова конструкция започва с формално описание и обяснения, включващи примери и накрая допълнителни обяснения, обобщения и изключения. При това синтактичните правила на езиковите конструкции, могат да се използуват за справка от всеки програмист на Си.

Програмиране на С++ – Part 2

Курсът по Програмиране със C++ има за цел да запознае учащите с основните принципи на Обектно Ориентираното Програмиране. Обръща се внимание на разширените възможности на езика С++, както и на основната концепция за капсулирането на данните. Предполага се, че учащите имат основни знания по програмиране.

Курсист, преминал определен курс, получава отстъпка от 10% при записване в други курсове на фирма ITES

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.